Conditions
PDF – 37,8 KB 1123 downloads

ALGEMENE VOORWAARDEN citykist
citykist gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 08207924
ARTIKEL 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten
evenals op de uitvoering daarvan door citykist hurenenverhuurzwolle, gedaan aan en/of aangegaan
met derden, hierna te noemen "huurder".
2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde
algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen
rechten ontlenen.
ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal evenals andere door citykist
hurenenverhuurzwolle verstrekte gegevens binden haar niet.
3. Een overeenkomst komt tot stand indien citykist hurenenverhuurzwolle de opdracht en/of
aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd.
4. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van citykist
hurenenverhuurzwolle dienen binnen 7 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder aan
citykist hurenenverhuurzwolle te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de
bevestiging bindend is.
5. De administratie van citykist hurenenverhuurzwolle strekt tegenover de huurder tot volledig
bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
6. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of
(opdracht)bevestiging van citykist hurenenverhuurzwolle . Indien de gehuurde goederen na het
verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken
tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat citykist hurenenverhuurzwolle de
goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht
onverminderd het recht van citykist hurenenverhuurzwolle op schadevergoeding.
7.Annulering: Als u de gehuurde producten wilt annuleren dient dit binnen 24 uur schriftelijk of via
de mail te worden bevestigd, doet u dit niet dan worden de verhuurkosten doorberekend.
ARTIKEL 3 Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
2. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende
factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere
heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan
niet door citykist hurenenverhuurzwolle van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs
van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is citykist hurenenverhuurzwolle gerechtigd de in het
aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder
die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst
wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder
te allen tijde aan de verhoging is gebonden.
ARTIKEL 4 Waarborgsom
1. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat
de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of
(opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de
huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan citykist hurenenverhuurzwolle zijn
geretourneerd, wordt de waarborgsom terugbetaald onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen
en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
2. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de
huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. citykist
hurenenverhuurzwolle is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot
restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan.
3. citykist hurenenverhuurzwolle is over de waarborgsom geen rente verschuldigd.
ARTIKEL 5 Transport
1. Indien de huurder zelf zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit
transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde
goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze
van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen
gebruik wordt gemaakt van de diensten van citykist hurenenverhuurzwolle, geschiedt dit geheel voor
rekening en risico van de huurder.
2. Indien citykist hurenenverhuurzwolle zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen,
vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient
ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in
ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan citykist hurenenverhuurzwolle het
recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening
van de huurder.
3. De goederen dienen op de haaldag op de begane grond gereed te staan voor transport, op deze
wijze en plek als door citykist hurenenverhuurzwolle is afgeleverd. Zijn de goederen niet in
gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te
vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde
wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon e.d.
4. Meubilair, inrichtingen, tenten etc. dienen aan het einde van een huurperiode zo dicht mogelijk bij
elkaar opgestapeld te staan om zodoende een spoedig transport mogelijk te maken.
ARTIKEL 6 Weersinvloeden
1. citykist hurenenverhuurzwolle behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische
omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van citykist hurenenverhuurzwolle de
huurovereenkomst terzake tenten / springkussen/s etc. Te annuleren zonder dat dit de huurder het
recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door citykist
hurenenverhuurzwolle al ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald.
citykist hurenenverhuurzwolle is hierover geen rente verschuldigd.
ARTIKEL 7 Verplichtingen van de huurder
1. Huurder dient partygoederen / tenten / springkussen/s bij in ontvangstneming te controleren. Bij
het constateren van manco's, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen
met citykist hurenenverhuurzwolle.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van
de gehuurde goederen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goede huurder onder zich
houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van citykist hurenenverhuurzwolle aan een ander onder te verhuren, weer te verhuren
of aan de andere kant in gebruik te geven.
5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.
ARTIKEL 8 Partygoederen
1. Zodra citykist hurenenverhuurzwolle de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze
goederen gecontroleerd en in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door citykist
hurenenverhuurzwolle is bindend.
2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor
verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak
dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van
de verloren begane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed, tenten, springkussens, die tijdens het
gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
5. Tafels, stoelen, dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.
ARTIKEL 9 Tenten
1. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een
vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is
op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de
vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
2. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken.
Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te
worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de tent / zeil kan wordt toegebracht.
3. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseer lijnen, dient
zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het
tentdoek veroorzaakt.
4. citykist hurenenverhuurzwolle is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de
huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
5. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van
materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
6. Huurder dient er zorg voor te dragen dat de gehuurde goederen schoon, droog en netjes
gevouwen retour worden gegeven. Indien dit niet het geval is zullen de extra kosten €50,- per object
bedragen.
ARTIKEL 10 Schade en schadevergoeding
1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van citykist hurenenverhuurzwolle.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze
onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal dan de gehuurde goederen tegen
nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten, springkussens is geconstateerd, zal de
schadevergoeding door citykist hurenenverhuurzwolle worden gebaseerd op de gebruikswaarde van
de tent, springkussen/s. Deze waardebepaling zal namens citykist hufrenenverhuurzwolle worden
vastgesteld en is voor de huurder bindend.
3. Bij verlies, diefstal, schade, beschadigingen, e.d. dient de huurder hiervan citykist
hurenenverhuurzwolle onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden,
dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met afspraak
hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan citykist hurenenverhuurzwolle te retourneren. En
eventuele al door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen
zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door citykist
hurenenverhuurzwolle aan huurder worden terugbetaald. citykist hurenenverhuurzwolle is hierover
geen rente aan de huurder verschuldigd.
5. De huurder wordt geadviseerd de risico's tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag
enz. te verzekeren.
6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten
komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van
citykist hurenenverhuurzwolle dan wel aan de bevindingen van de door citykist
hurenenverhuurzwolle ingeschakelde expert. Indien citykist hurenenverhuurzwolle de schade
beneden de € 750,-begroot, zal de expertise door citykist hurenenverhuurzwolle zelf worden
verricht.
ARTIKEL 11 springkussens / opblaasbare objecten
1. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en vastzetten van het springkussen
/ opblaasbare objecten
2. beplakken of beschilderen van het zeildoek en de constructie, evenals het betreden van het kussen
met schoenen en etenswaren, ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet
toegestaan.
3. indien u het kussen zelf heeft geplaatst dan dient u het springkussen of opblaas object schoon en
goed op te vouwen zoals hij is geleverd. is dit niet het geval dan zijn hier kosten aan verbonden voor
het opnieuw opvouwen en transport klaarmaken van het object. Kosten hiervoor zijn € 50,00 per
object.
ARTIKEL 12 Niet-toerekenbare tekortkoming
1. Indien citykist hurenenverhuurzwolle door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de
overeenkomst na te komen, is citykist hurenenverhuurzwolle gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en kan zij die tengevolge niet langer worden gehouden aan de
opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen
boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen
gelden.
2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer,
staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte
van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere
beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van
de wil van citykist hurenenverhuurzwolle afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of
diensten door derden die door citykist,hurenenverhuurzwolle zijn ingeschakeld
ARTIKEL 13 Aansprakelijkheid
1. citykist hurenenverhuurzwolle is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of
gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan
door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
2. citykist hurenenverhuurzwolle is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor
handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij
inbegrepen (grove) schuld of opzet deze personen.
3. Indien citykist hurenenverhuurzwolle op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of
omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht ontbindingsrecht, terwijl nadien
onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is
geschied, is citykist hurenenverhuurzwolle niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei
vergoeding van schade over te gaan.
4. In die gevallen waarin citykist,hurenenverhuurzwolle aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid
beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
5. De huurder vrijwaart citykist hurenenverhuurzwolle tegen iedere vordering tot schadevergoeding
van derden, ongeacht de oorzaak.
ARTIKEL 14 Conversie
1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van
overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.
2. citykist hurenenverhuurzwolle en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn
vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of
vernietigde bepalingen.
ARTIKEL 15 Geschillen
1. Op alle overeenkomsten welke door citykist,hurenenverhuurzwolle worden gesloten, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan,
zullen uitsluitend beslecht worden door de
ARTIKEL 16 Heaters.
Citykist –Hurenenverhuurzwolle is niet verantwoordelijk voor onzorgvuldig gebruik Hartelijk dank
dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt!
Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.
Om het beste uit uw terrasstraler te halen is het belangrijk dat u dit instructieboekje vóór gebruik
aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de
veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!
Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.
Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw terrasstraler tijdens de opslag
buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan het
instructieboekje en de verpakking bij.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bij het gebruik van dit apparaat dienen altijd een aantal basale veiligheidsregels in acht te worden
genomen om het risico van brand of lichamelijk letsel enz. te voorkomen. Lees daarom de
veiligheidsvoorschriften, maar ook de instructies voor plaatsing en werking van het apparaat
zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
? Voor gebruik dient het apparaat geheel volgens de instructies te zijn opgebouwd. Houd tijdens de
opbouw brandbare materialen uit de buurt!
? Plaats uw loungeheater altijd op een stevige, vlakke, horizontale en trillingvrije ondergrond.
? Gebruik alleen propaan- of butaangas
? Draai de kraan van de gasfles of de gasdrukregelaar dicht na gebruik.
? Voor gebruik buitenshuis en in ruimten die tijdens het gebruik goed geventileerd worden. Niet voor
gebruik in caravans, campers, boten enz. Een ruimte is goed geventileerd wanneer 25% van het
oppervlak van de wanden open is. De oppervlakte van de wanden is de som van het totale oppervlak.
Gebruik in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN.
? Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en volgens de
wettelijke voorschriften.
? Toestelcategorie: A.
? De ventilatieopeningen in de gasflesbehuizing mogen nooit worden geblokkeerd. Houd ze ook vrij
van vuil.
? Voor het gebruik van gasflessen bestaan wettelijke voorschriften. Installeer en bewaar de gasfles
conform deze voorschriften. Gebruik geen ander gas of andere licht ontvlambare vloeistof in de
terrasverwarmer dan het door de fabrikant voorgeschreven propaan- of butaangas, in EEC goedgekeurde
gascilinders met een veiligheidsventiel.
Gebruik nooit een gasfles
met een beschadigd oppervlak, ventiel, ring of bodem!
? Vervang de gasfles buitenshuis, en uit de buurt van vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen.
? Bewaar geen lichtontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, gastankjes enz. in de
onmiddellijke nabijheid van het apparaat. Gebruik het apparaat niet in een brandgevaarlijke
omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!
? Als het apparaat beschadiging of storing vertoont, wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of
een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk
zijn! Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doen de garantie en
de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.
? Vervang de flexibele slang op de voorgeschreven tijden.
4
? Probeer op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan te brengen. Verkeerde
installatie, onoordeelkundig gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat kunnen schade of
letsel veroorzaken. Fabrikant en importeur aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid!
? Gebruik uitsluitend de regelaar die door de fabrikant wordt meegeleverd, ook bij eventuele
vervanging.
? Het hele gassysteem, slangregulatie, waakvlam en brander moeten voor gebruik en na het
verwisselen van de gasfles eerst gecontroleerd worden, en daarna minstens elke maand een keer.
Alle lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met vuur! Neem de
verwarmer niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages gecontroleerd zijn. Rook niet tijdens
de controles.
? Draai het ventiel van de gasfles onmiddellijk dicht als u de geur van gas waarneemt. Gas is licht
ontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. In zijn natuurlijke staat
heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die
van verrotte kool.
? Verplaats de terrasstraler niet terwijl hij in werking is. Draai de gasfles dicht voordat u het apparaat
verplaatst en laat de terrasverwarmer eerst afkoelen.
? Als de terrasverwarmer niet in gebruik is dient de gasfles dichtgedraaid te zijn en de
bedieningsknop op UIT (OFF).
? Controleer regelmatig of de aansluitingen op de gasdrukregelaar passend en in goede conditie zijn.
? Bedieningspaneel, brander en de luchtcirculatiegang moeten regelmatig worden gereinigd. Zorg er
wel voor alle voor de reiniging verwijderde (beveiligings)onderdelen terug te plaatsen!
? Verf vlammenscherm, besturingspaneel of reflectorkap niet.
? Zorg ervoor dat gasdrukregelaar en slang zich te allen tijde op een zodanige plaats bevinden dat er
geen toevallige schade aan kan worden toegebracht en niemand erover kan struikelen.
? Gebruik de terrasverwarmer uitsluitend voor het doel, waarvoor hij is ontworpen: het verwarmen
van een terras of vergelijkbare ruimte. Dus niet om zalen, kassen, bars o.i.d. te verwarmen en niet
voor het drogen van textiel of andere vochtige voorwerpen.
? Houd ontvlambare materialen uit de buurt van de verwarmer.
? De terrasverwarmer kan intense hitte voortbrengen. Stel mensen (i.h.b. kleine kinderen en
ouderen) en dieren niet aan de directe hitte van de terrasverwarmer bloot. Pas ook op voor
brandwonden en kledingschade!
? Contact met vloeibaar gas kan bevriezingswonden veroorzaken.
? Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van
kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden
gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek
aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van
het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden
toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Ook zij die te weinig ervaring hebben met- of
kennis hebben van dergelijke apparatuur dienen zich van het gebruik ervan te onthouden, tenzij er
instructie over het gebruik van het apparaat wordt gegeven en toezicht wordt gehouden door
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
? Bij stevige wind dienen er maatregelen te worden getroffen tegen omwaaien van de terrasstraler.
? Dompel het apparaat nooit in water, zorg ervoor dat hij er niet in kan vallen en voorkom dat water
het apparaat kan binnendringen.
5
? Bij de volgende verschijnselen dient u de terrasverwarmer onmiddellijk uit te schakelen en na te
(laten) kijken:
o Als de verwarming niet heet genoeg wordt.
o Als de brander ploppende geluiden maakt tijdens het gebruik (een zacht geluidje tijdens het doven
is normaal).
o Als de vlampunten extreem geel zijn en u gas ruikt.
? Waarschuwing! Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het in werking is.
Terrasheater
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
? Gebruik alleen propaan- of butaangas
? Draai de kraan van de gasfles of de gasdrukregelaar dicht na gebruik.
? Lees het instructieboekje voor gebruik van dit apparaat.
? Voor gebruik buitenshuis en in ruimten die tijdens het gebruik goed geventileerd worden. Niet voor
gebruik in caravans, campers, boten enz.
? Een goed geventileerde ruimte is wanneer 25% van het oppervlak van de wanden open is. De
oppervlakte van de wanden is de som van het totale oppervlak.
? Gebruik in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN
? Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en volgens de
wettelijke voorschriften.
? Toestelcategorie: A.
? De ventilatieopeningen in de gasflesbehuizing mogen nooit worden geblokkeerd. Houd ze ook vrij
van vuil.
? Voor het gebruik van gasflessen bestaan wettelijke voorschriften. Installeer en bewaar de gasfles
conform deze voorschriften. Gebruik geen ander gas of andere licht ontvlambare vloeistof in de
terrasverwarmer dan het door de fabrikant voorgeschreven propaan- of butaangas, in EEC goedgekeurde
gascilinders met een veiligheidsventiel.
Gebruik nooit een gasfles
met een beschadigd oppervlak, ventiel, ring of bodem!
? Vervang de gasfles buitenshuis, en uit de buurt van vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen.
? Vervang de flexibele slang op de voorgeschreven tijden.
? Probeer op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan te brengen. Verkeerde
installatie, onoordeelkundig gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat kunnen schade of
letsel veroorzaken. Fabrikant en importeur aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid!
? Gebruik uitsluitend de regelaar die door de fabrikant wordt meegeleverd, ook bij eventuele
vervanging.
? Het hele gassysteem, slangregulatie, waakvlam en brander moeten voor gebruik, na het
verwisselen van de gasfles en verder minstens éénmaal per maand gecontroleerd worden. Alle
lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met vuur! Neem de
verwarmer niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages gecontroleerd zijn. Rook niet tijdens
de controles.
? Draai het ventiel van de gasfles onmiddellijk dicht als u de geur van gas waarneemt. Gas is
lichtontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. In zijn natuurlijke staat
heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die
van verrotte kool.
? Verplaats de terrasstraler niet terwijl hij in werking is. Draai de gasfles dicht voordat u het apparaat
verplaatst en laat de terrasverwarmer eerst afkoelen.
? Als de terrasverwarmer niet in gebruik is dient de gasfles dichtgedraaid te zijn en de
bedieningsknop op UIT (OFF).
? Controleer regelmatig of de aansluitingen op de gasdrukregelaar passend en in goede conditie zijn.
- 4 -
? Bedieningspaneel, brander en de luchtcirculatiegang moeten regelmatig worden gereinigd. Zorg er
wel voor alle voor de reiniging verwijderde (beveiligings)onderdelen terug te plaatsen!
? Verf vlammenscherm, besturingspaneel of reflectorkap niet.
? Zorg ervoor dat gasdrukregelaar en slang zich te allen tijde op een zodanige plaats bevinden dat er
geen toevallige schade aan kan worden toegebracht en niemand erover kan struikelen.
? Gebruik de terrasverwarmer uitsluitend voor het doel, waarvoor hij is ontworpen: het verwarmen
van een terras of vergelijkbare ruimte. Dus niet om zalen, kassen, bars o.i.d. te verwarmen en niet
voor het drogen van textiel of andere vochtige voorwerpen.
? Houd ontvlambare materialen uit de buurt van de verwarmer.
? De terrasverwarmer kan intense hitte voortbrengen. Stel mensen (i.h.b. kleine kinderen en
ouderen) en dieren niet aan de directe hitte van de terrasverwarmer bloot. Pas ook op voor brandwonden
en kledingschade!
? Contact met vloeibaar gas kan bevriezingswonden veroorzaken.
? Kinderen, handelingsonbekwamen, huisdieren enz. moeten goed in de gaten worden gehouden als
ze zich in de buurt van de terrasstralen bevinden.
? Bij stevige wind dienen er maatregelen te worden getroffen tegen omwaaien van de terrasstraler.
? Bij de volgende verschijnselen dient u de terrasverwarmer onmiddellijk uit te schakelen en na te
(laten) kijken:
ü Als de verwarming niet heet genoeg wordt.
ü Als de brander ploppende geluiden maakt tijdens het gebruik (een zacht geluidje tijdens het doven
is normaal).
ü Als de vlampunten extreem geel zijn en u gas ruikt.
PLAATSING
? Gebruik het apparaat uitsluitend buiten of in een goed geventileerde ruimte. Een ruimte is goed
geventileerd wanneer minimaal 25% van het oppervlak van de wanden open is.
? Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke, horizontale en trillingvrije ondergrond.
? Zorg altijd voor voldoende afstand tot brandbare materialen: minimaal 1 meter.
? Gebruik het apparaat nooit in een omgeving waar licht ontvlambare vloeistoffen of gassen zijn
opgeslagen: explosiegevaar!
GAS-EISEN
§ Gebruik uitsluitend propaan- of butaangas.
§ De maximale ingangsdruk van de gasregelaar mag de 10 bar niet overschrijden.
§ Een minimale aanvoerdruk van 20 mbar is vereist.
§ De te gebruiken gasdrukregelaar en slang moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen.
7
§ De slang dient 60 cm. lang te zijn en van het type EN1763-1-class 2-6.3-20bar propaan/butaan met
schroefkoppeling.
§ De installatie dient conform de wettelijke richtlijnen voor opslag en gebruik van vloeibare
petroleumgassen plaats te vinden.
§ Een gedeukte, geroeste of beschadigde gasfles kan gevaarlijk zijn en moet gecontroleerd worden
door uw gasleverancier. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd ventiel.
§ Verbind nooit een gastank die niet aan de voorschriften voldoet aan de terrasverwarmer!
§ Sluit de drukregelaar aan op de gasfles en draai de sluiting stevig aan met een verstelbare
schroefsleutel, tegen de klok in.
§ Plaats de gasfles in de omkasting en sluit deze.
Uw terrasverwarmer is nu gemonteerd.
Voer nu een uitgebreide lekkagetest uit: bestrijk de hele ‘gasroute’ met de zeepoplossing en stel vast
dat nergens gas weglekt. Met name de aansluitpunten zijn risicoplaatsen: intensiveer daar de
controles!
Pas wanneer u 100% zeker weet dat er nergens gas weglekt, mag u de terrasverwarmer in gebruik
nemen.
Zie ook het hoofdstuk: Controle op gaslekkage.
CONTROLE OP GAS LEKKAGE
De verbindingen van de terrasverwarmer zijn voor verscheping in de fabriek gecontroleerd op
lekkage. Om de mogelijkheid van schade tijdens het transport of door hoge druk uit te sluiten dient
er tijdens de installatie nogmaals een complete lekkagetest te worden uitgevoerd.
§ Voer de controle uit met een volle gasfles.
§ Zet de bedieningsknop in de UIT (OFF) stand.
§ Maak een zeepoplossing van één deel vloeibare zeep en één deel water.
§ Breng de zeepoplossing op het hele systeem, in het bijzonder op de verbindingen, aan met een
spuitfles, borstel of doek.
§ Draai de gastoevoer open. Als er sprake is van een lek zullen er zeepbellen ontstaan.
§ Als er sprake is van een lek, schakel dan de gastoevoer uit. Bevestig het lekkende onderdeel
strakker, schakel de gastoevoer weer in en controleer opnieuw. Blijven er bellen ontstaan, neem dan
contact op met uw leverancier.
§ Zorg ervoor dat er geen vuur of vonken in de buurt zijn als u de lekkagetest uitvoert en rook er niet
bij!
§ Als de gasslang tekenen van barsten, scheuren of andere beschadigingen vertoont, moet hij
worden vervangen door een nieuwe buis of slang van dezelfde lengte en van equivalente kwaliteit.’
DE GEUR VAN GAS
Aan gas is een geur toegevoegd om u in staat te stellen een gaslek te ontdekken. Gas is zwaarder dan
lucht; probeer dus vlak boven de grond de geur op te vangen!
Neem onmiddellijk maatregelen als u gas ruikt!
§ Sluit onmiddellijk de gastoevoer.
§ Doe niets wat tot vonk of vuur kan leiden om ontsteking van het gas te voorkomen. Schakel geen
elektriciteit in of uit, steek geen lucifer, aansteker o.i.d. aan en gebruik uw telefoon niet.
§ Haal iedereen weg uit de buurt van de gasbron en geef het gas ruimschoots de tijd te verwaaien.
Blijf tijdens dat proces uit de buurt! Blijft u gas ruiken of vertrouwt u de situatie niet, alarmeer dan de
brandweer.
§ Laat een gaslek door gekwalificeerde mensen repareren!
Arrondissementsrechtbank te Zwolle, tenzij de Kantonrechter als gevolg van dwingende wettelijke
bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
3. Indien citykist in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of
grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan
de datum van dagvaarding aan citykist verschuldigd.
pdf

AVG Europese Wetgeving

citykist, gevestigd aan  Tichelmeesterlaan 24 8014 LB Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.hurenenverhuurzwolle.nl Citykist Tichelmeesterlaan 24 8014 LB Zwolle 06-27531889
herman kist is de Functionaris Gegevensbescherming van citykist Hij/zij is te bereiken via hermankist@live.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
citykist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer
- Foto van indentiteits bewijs,deze worden verwijderd bij retour brengen van de goederen
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hurenenverhuurzwolle@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
citykist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
citykist neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van citykist) tussen zit. citykist gebruikt
de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen
voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
citykist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Wij delen geen  persoonsgegevens met derden
citykist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
citykist gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door citykist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hurenenverhuurzwolle@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek. citykist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
citykist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via hurenenverhuurzwolle@outlook.com. citykist heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel
andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 

 

 

 

Contact gegevens:

 

  • Tichelmeesterlaan 24  8014 LB  Zwolle   Tel: 06-27531889   info@citykistverhuur.nl     kvk 08207924  btwnr NL105614701B01